facebook
instagram

PRIAMO
Z FARMY
     NA STÔL
ČERSTVÉ

Environmentálna
politika

Environmentálna politika je zameraná na presadzovanie rovnováhy medzi aktivitami spoločnosti Farma Majcichov, a.s. a životným prostredím. Hlavným záujmom vedenia spoločnosti je uspokojenie potrieb zákazníkov s minimálnym dopadom na životné prostredie. Súčasťou našich podnikových aktivít je záujem o otázky ochrany životného prostredia a o našu spoluúčasť pri zabezpečovaní trvalo udržateľného rozvoja celej spoločnosti. Sme presvedčení, že vysoké environmentálne štandardy podporujú inovácie a podnikatelské príležitosti.

Pre dosiahnutie tohto cieľa sa spoločnosť farma Majcichov, a.s. zaväzuje:

  • Podnikateľskú činnosť vykonávame v súlade s platnými environmentálnymi predpismi a ostatnými záväzkami, ktoré sme sa zaviazali plniť.
  • Pri prevádzke výrobných procesov kladieme dôraz na preventívne opatrenia s cieľom minimalizovať ich vplyv na životné prostredie.
  • Environmentálnu politiku zverejňovať a preukázateľne o nej informovať všetkých zamestnancov.
  • Zabezpečovať výchovu a vzdelávanie všetkých zamestnancov v otázkach vplyvov ich činností na životné prostredie za účelom zvyšovania ich environmentálneho povedomia.
 
  • Udržiavať a rozvíjať vzťahy a komunikáciu s verejnosťou v otázkach ochrany životného prostredia.
  • Realizovať preventívne a hospodárske opatrenia v oblasti spotreby energie a produkcie odpadov a to predovšetkým zvýšením efektívnosti našich výrobno-technologických procesov.
  • Spoločnosť sa zaväzuje neustále zlepšovať životné prostredie a orientuje svoje činnosti k prevencii znečisťovania životného prostredia a k znižovaniu vplyvov na najnižšiu mieru.
  • Vedenie spoločnosti určilo konkrétnu osobu pre funkciu zmocnenec systému environmentálneho manažérstva a tím pracovníkov so zodpovednosťou a kompetenciou za zavedenie a udržiavanie politiky životného prostredia a jej napĺňanie cieľov.

 

Kontakt

FARMA MAJCICHOV, a. s.
Majcichov 50,
919 22
Slovenská republika

Tel: 033-59 22 311
Fax: 033-59 22 320
E-mail: sekretariat@farma.sk

IČO: 36228095
DIČ: 2020163926
IČ DPH: SK 2020163926